PROFIL


„TANEC je pre mňa CESTOU k sebe samému, cestou k vlastným emóciám, zdrojom, spomienkam i túžbam – ponúka integráciu toho, čo bolo, a neuveriteľne prirodzeným spôsobom umožňuje zotrvať pri tom, čo je prítomné tu a teraz, čím sa otvárame tomu, čo má prísť...“

(Monika L. Stehlíková)

 

Monika STEHLÍKOVÁ, Mgr.: psychologička, inštruktorka improvizácie v pohybe, tanci a symboliky tela, absolventka výcviku Tanečnej a pohybovej psychoterapie zastrešeného Britskou asociáciou Dance Movement Psychotherapy ADMP UK (Association of Dance Movement Psychotherapy in United Kingdom), ktorá zrovnoprávnila tento výcvik ako prvé zahraničné školenie so vzdelaním Dance Movement Psychotherapy vo Veľkej Británii. Žena, pre ktorú je tanec nielen vášňou, ale i spôsobom bytia vo svete.

 

Tanečnej pohybovej terapii sa začala venovať ako jedna z prvých na Slovensku a to od roku 1998.

V rámci vzdelávania sa oboznámila s technikami improvizácií, s Labanovou analýzou pohybu, s teóriou a pohybovým profilom Kestenberg, Bartenieff fundamentals, základmi bioenergetiky, metódou Feldenkraisa, autentickým pohybom, primitívnou expresiou, tancami v kruhu atď.

 

Doménou jej práce je rozvoj tvorivého potenciálu, expresivity (skupinová práca) a sprevádzanie klientov v období náročných i menej náročných životných zmien (individuálna práca).

 

Semináre, okrem rozvoja osobnosti, sebaexpresie a tvorivosti, zahŕňajú rovnako oblasť symboliky tela, neverbálnej komunikácie a pohybových metafor.

 

Kurzy asertivity a komunikačných zručností sa vyznačujú veľkým dôrazom na prácu s telom, priestorom, tokom plynutia vzájomnej výmeny i toxického zadržiavania či sebaprerušovania v emocionálnej oblasti či oblasti konania.

 

Svoje skúsenosti doteraz získava najčastejšie v práci s bežnou populáciou (náročné životné situácie; kríza – v osobnom živote, v rodinnom živote, vo vzťahoch; zmena – práce, bydliska; hľadanie pracovného zaradenia v kontexte osobnostného potenciálu, praxe a túžby nájsť to pravé miesto; rozvoj potenciálu) v rámci psychologického poradenstva, konzultácií a psychoterapií.

 

Pracovala s emočne narušenými deťmi, s deťmi s poruchami učenia a s vozičkármi.

 

Pracovala s pedagógmi (prevencia syndrómu vyhorenia; vovádzanie relaxačných techník do vyučovacieho procesu; práca v rámci prevencie drogových závislostí) a s psychológmi (práca s telom a neverbalitou v rámci komunikácie s klientom).

 

Niekoľko rokov pracovala v oblasti pracovnej psychológie a personálneho poradenstva, kam smerujú aj jej súčasné ambície.

 

Posledne si jej srdce získala práca s rodičmi pri budovaní vzťahových väzieb s ich ratolesťami v najútlejšom veku. Pracovala skupinovo (mamičky s deťmi do 36 mesiacov) aj individuálne s diádou rodič – dieťa. Tréningy rodičovských zručností vychádzajú z teórie hrovej terapie, tanečnej pohybovej terapie a teórie vývinu podľa Kestenberg.

 

V súčasnosti v rámci psychoterapeutickej a psychiatrickej praxe, nadobúda skúsenosti v práci

s psychiatrickými pacientmi.

 

Možno posledné, ale o nič menej dôležité: Je pre ňu radosťou spolupracovať s amatérskymi divadelnými a tanečnými zoskupeniami, pre ktoré ponúka pohybovú facilitáciu pri tvorbe scenára, pohybových scén a choreografií.